Digitální technologie a internet jsou základními stavebními kameny dnešní společnosti a stále více pronikají do našich profesních i osobních životů. Proměňují způsoby naší práce, komunikace, navazování vztahů, trávení volného času a celkově upravují vzorce našeho myšlení v každodenních situacích. V tomto kontextu by  měla být dovednost bezpečného a etického využívání digitálních technologií a internetu nedílnou součástí všedního života. Přesto tato dovednost zůstává napříč společností značně podceňovanou a nedostatečně pochopenou. Z toho důvodu šíříme osvětu a vzděláváme různé cílové skupiny. Naší primární cílovou skupinou pro vzdělávání jsou úředníci, zaměstnanci veřejné správy a další osoby podle Zákona o kybernetické bezpečnosti. Do sekundární skupiny řadíme žáky mateřských, základních i středních škol, u kterých se snažíme přispívat k budování návyků bezpečného informačního chování. Na několika úrovních spolupracujeme s univerzitami, kterým poskytujeme přednášky a další součinnost při přípravě budoucích odborníků. Nezapomínáme ani na širší veřejnost, kde nabízíme rodičům oporu při jejich nelehkém úkolu - výchově dětí v digitální éře. Seniorům pomáhame orientovat se na internetu a využívat jeho výhod bez toho, aby se stali snadnou obětí podvodníků a útočníků. Náš pohyb v terénu můžete sledovat na interaktivní mapě. Aktuálně intenzivně pracujeme na přípravě sérii konferencí s názvem Festival bezpečného internetu.

Jak vzděláváme úředníky?

Poskytujeme prezenční školení a semináře, kterými chceme úředníky a zaměstnance veřejné správy motivovat k osvojení si a dodržování základních pravidel kybernetické bezpečnosti. Aby byl náš vzdělávací dosah co možná nejvýznamnější, ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Ministerstva vnitra provozujeme a garantujeme dva e‑learningové kurzy kybernetické bezpečnosti. První seznamuje účastníky se základními pojmy z oblasti kybernetické bezpečnosti i s hrozbami, se kterými se každý uživatel internetu může setkat a pokládá praktické základy digitální hygieny a bezpečného informačního chování. Druhý e-learningový kurz se zaměřuje na osoby, které vykonávají některou z bezpečnostních rolí podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Těmito aktivitami plníme i naše závazky k DigiKoalici, kde aktivně participujeme. Vstup do e-learningu pro zapsané uživatele je zde.

Pro osoby, které zastávají role podle Zákona o kybernetické bezpečnosti jsme připravili nová Bezpečnostní doporučení pro administrátrory ve verzi 3.0. Tato doporučení jsou nastavena tak, aby je bylo možné aplikovat pokud možno v každé instituci. Doporučení jsou opět rozdělena do tří základních částí:

  • bezpečnost infrastruktury,
  • bezpečnost stanic a serverů,
  • bezpečnost uživatelů.

Arrow TOP

Jak vzděláváme veřejnost?

V rámci našich aktivit se věnujeme i širší veřejnosti - soustředíme se především na seniory a rodiče. Seniory podporujeme v bezpečném pohybu na internetu. Při vzdělávání seniorů a šíření osvěty kybernetické bezpečnosti systematicky spolupracujeme s projektem SenSen. Zapojili jsme se například do série besed z kampaně Médiím na kloub, pro kterou jsme připravili i obsah osvětové brožury. V rámci našeho semináře „Digitální tělocvična“ přibližujeme této cílové skupině nejen nástrahy internetu, ale i jejich praktická řešení, na která stačí každý uživatel sám. Nezapomínáme ani na rodiče, kteří se v současné společnosti potýkají s nelehkým úkolem – výchovou generace, která se do technologicky bohatého prostředí už narodila. Vytvořili jsme rozcestník pro seniory i rozcestník pro rodiče, s jejichž pomocí se mohou v tématech kyberbernetické bezpečnosti lépe orientovat. Protože vnímáme edukační potenciál knihoven, snažíme se je využívat jako místa pro setkávání s veřejností. Rádi se zúčastníme i vzdělávacích akcí knihoven, které se dotýkají našich témat.

Arrow TOP

Co děláme pro školy a učitele?

Na úrovni mateřských, základních a středních škol usilujeme především o prevenci, která u žáků buduje návyky potřebné pro bezpečný pohyb na internetu a bezpečné používání digitálních technologií. Zodpovídáme za konference pro pedagogy, které se uskuteční v říjnu 2019 v rámci Festivalu bezpečného internetu. Jejich hlavním záměrem je prakticky ukázat, jak pracovat s tématy bezpečného internetu ve výuce. Dalším stěžejním produktem je rozcestník pro učitele, který odkazuje na kvalitní materiály podporující výuku témat kybernetické bezpečnosti. Základním školám dále nabízíme interaktivní výukový modul „Digitální stopa“ včetně jeho realizace. Smyslem tohoto modulu je přiblížit žákům skutečnost, že pohyb na internetu bez rozvahy a dodržování zásad bepečného chování pro ně může mít nepříjemné důsledky. Pokud škola spolupracuje s knihovnou, můžeme tento modul zrealizovat i zde. V oblasti vysokého školství se soustředíme především na správu seznamu vysokoškolských oborů zaměřených na kybernetickou bezpečnost a dále výuku předmětů, které přímo garantujeme, nebo kam jsme zváni jako hostující přednášející. O tématech, která se dotýkají školního prostředí, výuky nebo výchovy v digitální éře, publikujeme příspěvky na našem blogu EduIn. Angažujeme se také v odborných panelech NÚV, kde přispíváme k rozvoji Rámcových vzdělávacích programů.

Arrow TOP