Zajišťujeme vzdělávací a osvětové aktivity, pořádáme konference a školení na pestrá témata kybernetické bezpečnosti. Náš pohyb v terénu a naše vzdělávací události zobrazuje interaktivní mapa. Také designujeme a provozujeme tematické e-learningové kurzy. Naší primární cílovou skupinou pro vzdělávání jsou úředníci, zaměstnanci veřejné správy a další osoby podle Zákona o kybernetické bezpečnosti. Do sekundární skupiny patří například žáci základních a středních škol, u kterých se snažíme přispívat k budování návyků bezpečného informačního chování a senioři, kterým se snažíme pomoct zorientovat se na internetu a poradit jim, jak bezpečně využívat jeho výhody a přitom se vyhnout nejrůznějším hrozbám.

Existuje celá řada organizací, které se ve své činnosti zabývají osvětou a vzděláváním v oblasti kybernetické bezpečnosti. Výstupy své práce šíří tyto organizace zpravidla prostřednictvím internetu, který je kvůli tomu přehlcený. Ne vždy je pro běžného uživatele snadné zorientovat se v množství materiálů, které jsou k dispozici. Často také vyvstává otázka, který materiál je vlastně kvalitní? Právě z toho důvodu vznikly naše „Rozcestníky“, jejichž cílem není shrnout všechny dostupné materiály, ale poukázat na ty, které považujeme za kvalitní.

Aby mohly „Rozcestníky“ vzniknout, bylo nutné existující materiály roztřídit podle nějakého klíče. Zaměřili jsme se tedy na to, která témata mohou být pro danou cílovou skupinu důležitá. Vycházeli jsme přitom z porovnání různých zdrojů, například konceptu ECDL, nejrůznějších průzkumů, Rámcových vzdělávacích programů, zkušeností z praxe či konzultací s externími odborníky. Specifické postavení mají profily žáků, které slouží především jako opora učitele při začleňování témat kybernetické bezpečnosti do výuky.

Pro úředníky

Ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Ministerstva vnitra provozujeme a garantujeme dva e‑learningové kurzy kybernetické bezpečnosti. První kurz je určen zejména úředníkům státní správy a doposud ho úspěšně absolvoalo více než 20 000 účastníků. Tento kurz seznamuje účasníky se základními pojmy z oblasti kybernetické bezpečnosti i s hrozbami, se kterými se každý uživatel internetu může setkat a pokládá praktické základy digitální hygieny a bezpečného informační chování. Druhý e-learningový kurz cílí na osoby, které vykonávají některou z bezpečnostních rolí podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Vstup do e-learnigu pro zapsané uživatele je zde.

Arrow TOP

 

Pro učitele a lektory

Na úrovni mateřských, základních a středních škol usilujeme především o prevenci, která u žáků buduje návyky potřebné pro bezpečný pohyb na internetu a bezpečné používání digitálních technologií. Našim cílem je vytvářet produkty s celostátním dopadem a dostupné komukoliv bez ohledu na region. Stěžejním produktem je „Rozcestník učitele“, který odkazuje na kvalitní materiály podporující výuku témat kybernetické bezpečnosti. Základním školám dále nabízíme interaktivní výukový modul „Digitální stopa“ včetně jeho realizace. Pokud škola spolupracuje s knihovnou, můžeme tento modul zrealizovat i zde. Každoročně také pořádáme „Konferenci pro učitele“. V oblasti vysokého školství se soustředíme především na správu seznamu vysokoškolských oborů zaměřených na kybernetickou bezpečnost a dále výuku předmětů, které přímo garantujeme, nebo kam jsme zváni jako hostující přednášející.

Dokumenty ke stažení:

Interaktivní hry pro děti ke stažení:

 Arrow TOP

Pro veřejnost

V rámci našich aktivit se věnujeme i širší veřejnosti. Soustředíme se především na seniory, které se snažíme podpořit v bezpečném pohybu na internetu. Nezapomínáme ani na rodiče, kteří se v současné společnosti potýkají s nelehkým úkolem – výchovou generace, která se do technologicky bohatého prostředí už narodila. Pro obě cílové skupiny vytváříme „Rozcestníky“ s jejichž pomocí se mohou v tématech kyberbernetické bezpečnosti lépe orientovat. Protože vnímáme edukační potenciál knihoven, snažíme se je využívat jako místa pro setkávání s veřejností.

Dokumenty ke stažení:

 Arrow TOP