Jednou z prioritních úloh Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je osvěta a podpora vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany utajovaných informací a kryptografické ochrany. Naplňování tohoto cíle obnáší nejen dlouhodobou spolupráci s nejrůznějšími partnery, univerzitami a školami, ale rovněž stálý kontakt s veřejností. Nejen proto se zaměstnanci NÚKIBu pravidelně účastní veletrhů práce a velkého počtu osvětových a vzdělávacích akcí, kde prezentují činnost Úřadu a přibližují jeho aktivity veřejnosti a potencionálem zájemcům o práci.

Dalším ze způsobů, kterým se snaží být NÚKIB otevřenou, dostupnou a moderní institucí, je poskytování stáží. Touto nabídkou cílí především na studenty připravující se na své budoucí povolání.

OBECNÉ PODMÍNKY STÁŽE:
 • jedná se o neplacenou stáž pro studenty vysokých škol v rámci přípravy na budoucí povolání,
 • náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) si zajišťuje stážista sám,
 • standardní délka stáže je 80 hodin, případně dle vzájemné dohody,
 • pracovní dobu lze přizpůsobit školním povinnostem stážisty,
 • uchazeč o stáž podává Dotazník pro zájemce o absolvování odborné praxe
 • spolu se žádostí uchazeč zasílá motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mail j.oralkova@nukib.cz,
 • se stážistou proběhne vstupní pohovor, na jehož základě je posouzeno, zda stážista splňuje požadavky pro stáž
  (pohovor se zaměřuje zejména na zjišťování motivace, očekávání od stáže, dosavadní zkušenosti apod.),
 • stážista před nástupem absolvuje proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • stáž je vykonávána na základě Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe studenta
OBECNÉ POŽADAVKY NA STÁŽISTU:
 • student 3. - 5. ročníku VŠ,
 • zájem o téma dle zaměření stáže a základní přehled,
 • i u netechnických odvětví zvýšený zájem o oblast ICT, počítačová gramotnost,
 • přehled o problematice mezinárodním bezpečnosti,
 • analytické myšlení - schopnost analyzovat a vyhodnocovat informace,
 • schopnost práce s odbornou literaturou a otevřenými zdroji,
 • schopnost pracovat samostatně,
 • výborná znalost českého jazyka slovem i písmem,
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem.

V případě zájmu o některou z nabízených stáží se můžete obrátit na:

Jana Orálková
tel.: 541 110 510
E-mail: j.oralkova@nukib.cz


AKTUÁLNÍ NABÍDKY STÁŽÍ

ODBOR KYBERNETICKÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POLITIK:
ODDĚLENÍ STRATEGICKÝCH INFORMACÍ A ANALÝZ

Stážista bude mít možnost zaměřit se na jednu nebo více činností jako je například:

 • vypracovávání analýz, rešerší, vyhledávání informací z otevřených zdrojů, překladů a dalších obdobných činností,
 • během stáže se student seznámí s činností NÚKIB a bude se podílet na jeho každodenním chodu,
 • stážista bude mít příležitost prohloubit si své znalosti v dynamicky se rozvíjejícím světě ICT, čímž získá komplexní vhled do atraktivní a žádané problematiky,
 • stážista tak získá možnost aplikace teoretických znalostí do praxe a nabytí nových zkušeností.

Znalost ruštiny, čínštiny, arabštiny nebo dalších světových jazyků výhodou.

MÍSTO VÝKONU STÁŽE:
 • NÚKIB, Mučednická 31, Brno

Žádost, motivační dopis a strukturovaný životopis zašlete na výše uvedenou adresu.

V případě dotazu ohledně náplně stáže kontaktujte pana Ondřeje Rojčíka - o.rojcik@nukib.cz.


odbor PRS (Public Regulated Service)

Stážista bude mít možnost zaměřit se na jednu nebo více následujících činností:

 • koordinace implementace veřejně regulované služby (PRS) systému Galileo v ČR,
 • bezpečnostní správa provozu PRS,
 • vypracování a aktualizace provozních předpisů při využití PRS,
 • činnost v oblasti osvěty a propagace využití služby PRS.
POŽADAVKY:
 • znalosti v oblasti globálních navigačních družicových systémů,
 • schopnost týmové spolupráce,
 • velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem,
 • předpoklady pro získání osvědčení fyzické osoby na stupeň VYHRAZENÉ,
 • plnění administrativních úkonů spojených s agendou oddělení.
VÝHODOU:
 • diskusní a prezentační schopnosti a dovednosti,
 • výborné vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu,
 • základní znalost fungování institucí EU.
MÍSTO VÝKONU STÁŽE:
 • NÚKIB, Olšanská 38/9, Praha 3

V případě dotazu ohledně náplně stáže kontaktujte pana Radovana Klímu - r.klima@nukib.cz.


Odbor vzdělávání, výzkumu a projektů

POŽADAVKY NA STÁŽISTU – vzdělávání:

 • zájem o oblast ICT (kybernetická bezpečnost, digitální gramotnost, apod.) i z didaktického hlediska,
 • minimálně základní přehled o problematice rámcových vzdělávacích programů na základní a středoškolské úrovni,
 • povědomí o MŠMT politice pro vzdělávání žáků základních a středních škol.

Stážista bude mít možnost zaměřit se na jednu nebo více činností jako je například:

 • podílet se na tvorbě osvětových a vzdělávacích materiálů, podílet se na tvorbě obsahu a organizačním zajištění vzdělávacích akcí,
 • během stáže se student seznámí s činností NÚKIB a bude se podílet na jeho každodenním chodu,
 • stážista bude mít příležitost prohloubit si své znalosti v dynamicky se rozvíjejícím světě ICT, čímž získá komplexní vhled do atraktivní a žádané problematiky,
 • stážista tak získá možnost aplikace teoretických znalostí do praxe a nabytí nových zkušeností.

POŽADAVKY NA STÁŽISTU – e-learning:

 • zájem o oblast ICT (kybernetická bezpečnost, digitální gramotnost, apod.),
 • zájem o aplikaci pedagogických a didaktických teorií do praxe s využitím nástrojů ICT,
 • rámcová znalost metod a trendů v oblasti e-learningu,
 • osobní zkušenosti s MOOC (Coursera, EDX, Udemy atd.) výhodou,
 • technická znalost e-learningových platforem (Moodle, Adobe Captivate, Articulate atd.) z pohledu tvůrce obsahu či správce výhodou.

Stážista bude mít možnost zaměřit se na jednu nebo více činností jako je například:

 • spolupráce na tvorbě e-learningových kurzů NÚKIB, jejich testování a finální roll-out,
 • během stáže se student seznámí s činností NÚKIB a bude se podílet na jeho každodenním chodu,
 • stážista bude mít příležitost prohloubit si své znalosti v dynamicky se rozvíjejícím světě ICT, čímž získá komplexní vhled do atraktivní a žádané problematiky,
 • stážista tak získá možnost aplikace teoretických znalostí do praxe a nabytí nových zkušeností.
MÍSTO VÝKONU STÁŽÍ:
 • NÚKIB,  Mučednická 31, Brno

V případě dotazu ohledně náplně stáže kontaktujte pana Martina Hájka - m.hajek@nukib.cz.


Oddělení cvičení - grafická podpora

STÁŽISTA SE BUDE PODÍLET NA NÁSLEDUJÍCÍCH ČINNOSTECH A PRODUKTECH ÚŘADU:

 • tvorba grafických podkladů pro národní i mezinárodní cvičení kybernetické bezpečnosti, kterých se NÚKIB účastní nebo je pořádá,
 • grafické zpracování dalších dokumentů Úřadu (např. infografiky, doporučení pro IT pracovníky, přehledové materiály apod.),
 • podíl na tvorbě produktů s významným mezinárodním přesahem,
 • v případě zájmu a znalostí možnost podílet se na obsahu vybraných zpracovávaných dokumentů,
 • možnost nahlédnout do problematiky kybernetické bezpečnosti skrze národní autoritu v této oblasti,
 • během stáže se student seznámí s činností NÚKIB a bude se podílet na jeho každodenním chodu.

POŽADAVKY:

 • vysoká praktická zkušenost s grafickými programy Adobe (Photoshop, Illustrator, PhotoShine, CorelDRAW, Picassa apod.),
 • praktická zkušenost s prezentačními programy (např. Prezzi),
 • základní praktická zkušenost s programy k tvorbě webových stránek a redakčními systémy (např. WordPress, Joomla, CMS, Drupal apod.),
 • zkušenost ze základní audio-video technikou (fotoaparát, kamera apod.) – dokumentace a úprava fotografií a záznamů,
 • schopnost převodu surových dat do vizuálně atraktivní podoby (organigramy, schémata, úprava slepých map, kombinace datových a obrazových materiálů s grafy apod.)
 • schopnost práce v dynamickém kolektivu,
 • pečlivost a kreativita při plnění úkolů.

VÝHODOU:

 • přehled v oblasti kybernetické bezpečnosti a mezinárodních vztahů,
 • zkušenost s dalšími grafickými programy (např. Premiere).

MÍSTO VÝKONU STÁŽE:

 • NÚKIB,  Mučednická 31, Brno

Žádost, motivační dopis a strukturovaný životopis zašlete na výše uvedenou adresu.
V případě dotazu ohledně náplně stáže kontaktujte paní Martinu Ulmanovou – m.ulmanova@nukib.cz.